HOME              學書指針INDEX

 図録和様の書
 

特別展「和様の書」2013年7月13日(土)〜2013年9月8日(日) 於 平成館 特別展示室

第一章 書の鑑賞


鹿下絵和歌巻断簡
本阿弥光悦筆


芥子摺下絵和歌巻断簡
本阿弥光悦筆


虎林字号
徹翁義亨筆


源氏物語和歌色紙貼交屏風
近衞信尹筆


檜原図屏風
近衞信尹筆


萩に鹿図屏風
伊達政宗筆


書状(与一郎宛)
織田信長筆


書状(夕庵宛)
織田信長筆


吉野懐紙
(豊臣秀吉和歌懐紙)


消息(おね宛)
豊臣秀吉筆


消息(おちゃ宛)
豊臣秀吉筆


消息(ちよほ宛)
徳川家康筆


消息(はりま宛)
徳川家康筆


寸松庵色紙「あきはきの」
伝紀貫之筆


寸松庵色紙「むめのかを」
伝紀貫之筆


寸松庵色紙「秋のつき」
伝紀貫之筆


継色紙「よしのかは」
伝小野道風筆


継色紙「なつのよは」
伝小野道風筆


升色紙「むはたまの」
伝藤原行成筆


升色紙「いまはゝや」
伝藤原行成筆


小倉色紙「百しきや」
藤原定家筆


小倉色紙「これやこの」
藤原定家筆


色絵定家詠十二ヶ月和歌花鳥図角皿
尾形乾山作


手鑑藻塩草
室町切


手鑑藻塩草
高野切


手鑑藻塩草
栂尾切


手鑑藻塩草
尼子切


手鑑翰墨城
高野切


手鑑翰墨城
後嵯峨院本白氏詩巻


手鑑翰墨城
屏風詩歌切


手鑑翰墨城
詩書切


手鑑翰墨城
白氏文集切


手鑑見努世友
鳥丸切


手鑑見努世友
玉津切


手鑑見努世友
高野切


手鑑見努世友
筋切


手鑑見努世友
御蔵切


手鑑見努世友
長谷切


手鑑見努世友
香紙切手鑑見努世友
小島切


大手鑑
類聚歌合


大手鑑
藤原佐理書状模本


大手鑑
法輪寺切大手鑑
室町切


大手鑑
小島切

第二章 仮名の成立と三跡


藤原有年申文
(円珍関係文書のうち讃岐国司解)
藤原有年筆


秋萩帖
伝小野道風筆藤原良相邸跡出土墨書土器
綾地歌切
伝藤原佐理筆稿本北山抄巻第十
藤原公任筆稿本北山抄巻第十
藤原公任筆


御堂関白記寛弘元年上巻
藤原道長筆


仮名消息
(延喜式巻第四紙背文書)


円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書
小野道風筆


絹地切
小野道風筆


常楽里閑居詩
小野道風筆


玉泉帖
小野道風筆


屏風土代
小野道風筆


三体白氏詩巻
小野道風筆


三体白氏詩巻
小野道風筆


三体白氏詩巻
小野道風筆


詩懐紙
藤原佐理筆


書状(離洛帖)
藤原佐理筆


書状(頭弁帖)
藤原佐理筆


書状(国申文帖)
藤原佐理筆


書状(恩命帖)
藤原佐理筆


屏風詩歌切
藤原行成筆


書状
藤原行成筆


後嵯峨院本白氏詩巻巻第六十三断簡
藤原行成筆


敦康親王初覲関係文書
藤原行成筆


後嵯峨院本白氏詩巻
藤原行成筆


陣定定文案
藤原行成筆


白氏詩巻
藤原行成筆

第三章 信仰と書


平家納経
見宝塔品第十一


平家納経
見宝塔品第十一


平家納経
安楽行品第十四


平家納経
如来寿量品第十六


竹生島経


浅草寺経
巻第一


久能寺経
方便品第二


久能寺経
化城喩品第七


金峯山埋経
藤原道長筆


阿字義宝篋印陀羅尼経目無経一品経懐紙
西行筆


十六羅漢像
第十三尊者、第十五尊者